Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο των αθλητικών εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ